Ankerplaats

De Vlaamse regering kan een landschap aanduiden als ankerplaats. Er moet dan aangetoond worden dat dit landschap van algemeen belang is wegens zijn natuurwetenschappelijke, historische, esthetische, sociaal-culturele of ruimtelijk- structurerende waarde.

Ankerplaats ; AP V 006

De Vlaamse regering heeft de procedure voor de voorlopige aanduiding en afbakening van de ankerplaats “Maalbeek ten Oosten van Grimbergen met Prinsenbos, centrum, Maalbeekvallei, vliegveld, Lintkasteel en de Borcht “ opgestart.

Wat is een ankerplaats = een gebied dat behoort tot de meest waardevolle landschappelijke plaatsen, dat een complex van gevarieerde erfgoedelementen is die een geheel of ensemble vormen, dat ideaal- typische kenmerken vertoont vanwege de gaafheid of representativiteit of ruimtelijk een plaats inneemt die belangrijk is voor de zorg of het herstel van de landschappelijke omgeving. Ankerplaatsen zijn opgenomen in de landschapsatlas. Dit is een gebiedsdekkende, wetenschappelijk onderbouwde inventaris van de waardevolle landschappen van Vlaanderen. De ankerplaats wordt eerst voorlopig dan definitief aangeduid.

Via een vrij ingewikkelde en een helaas lange procedure, na adviezen en een ministerieel besluit kan een ankerplaats aangeduid worden als erfgoedlandschap.

Binnen zo’n gebied kunnen RUP’s  (ruimtelijk uitvoeringsplan) opgemaakt worden. En uiteindelijk kunnen binnen een RUP beheersplannen opgemaakt worden. De kosten voor opmaak en uitvoering van dergelijke beheersplannen kunnen dan ruim, voor 70% + marge 10%, gesubsidieerd worden door de Vlaamse overheid.

De ankerplaats AP V 006 die wij beogen heeft als kern de in de inventaris opgenomen “7b. de Maalbeek ten oosten van Grimbergen” dit is van de Prinsendreef, het Guldendal, prinsenkasteel en bos, de dorpskern, de abdij en abdijkerk en de Maalbeekvallei van de Brusselsesteenweg tot bij de Humbeeksesteenweg bij de Oyenbrugmolen. Deze zone met heel wat belangrijk erfgoed valt zonder twijfel binnen de voorwaardelijk gestelde kwalificaties. De vele beschermde monumenten, de beschermde dorpgezichten van het centrum, de Maalbeekvallei, de Borcht en de omgeving Lintkasteel, kouters en natuurgebieden in hun historische samenhang.

De ankerplaats AP V 006 zal in ruime mate uitgebreid worden met belangrijk erfgoed en landschap.

Dreefkapel. Nu ligt de kapel net buiten de ankerplaats. Met een beperkte uitbreiding tot aan het rondpunt valt dit monument ook onder de bescherming.

De Borcht. Met zijn oudste vermelding in 1275 is allicht veel ouder. De motte was de woonplaats van de heren van Grimbergen en gaat terug tot de 8ste eeuw. De wijk is als dorpsgezicht beschermd en de motte als monument.

Priesterlindeveld. De Nieuweschapenweg is een oude verbinding naar het centrum. Wie denkt dan Grimbergen geen holle wegen heeft moet eens gaan kijken.

Veldkantkapel, kerkeblokvoetweg. Een typische veldweg tussen de dorpskern van Grimbergen en die van de wijk Heienbeek of Verbrande Brug geeft de overgang aan tussen  de kouter naar de valleikom.

Lint, kasteel, vliegveld en Lintbos. Lint en het wezenhaagveld behoorden tot net voor de 2de wereldoorlog tot belangrijkste landbouwgebied van de gemeente. Achter het Lindkasteel de Lintbeek tot de Humbeeksesteenweg ligt de noordelijke grens van onze ankerplaats. Het Linkasteel, belangrijk erfgoed, is als monument KB 1980 beschermd. De omgeving is beschermd als dorpsgezicht.

Sint Niklaashoeve, Lintbeek, Gillebeek, Kelkebeek. Het uitgevlakte laagste deel van de vallei. Beekjes, meanderen door het landschap. In de natte gebieden blijven ruigten, struwelen, houtkanten en bosjes interessante biotopen.

Dit gevarieerde historisch convergente, culturele landschap is manifest aanwezig in onze directe omgeving. Het is een evidente staalkaart van de Grimbergse identiteit. Wie zou dit niet willen bewaren?

  

De ankerplaats AP V 006 met de voorlopige afbakening

De ankerplaats AP V 006 met de voorlopige afbakening

Twee ankerplaatsen opgenomen in de Landschapsatlas

Twee ankerplaatsen zoals ze opgenomen zijn in de landschapsatlas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ANKERPLAATS ARTIKEL EIGEN SCHOON ERIK VAN HEMELRIJCK