Herwaardering

de Oyenbrugstraat

 Wij onderzochten de mogelijkheid om een herwaarderingsplan op te  maken voor het beschermde gebied van de Maalbeekvallei. De druk op dit kwetsbare gebied door de recreatie-activiteit aan de overkant van de Oyenbrugstraat en de verkeersstroom dat deze activiteiten meebrengt zijn schadelijk voor het natuurbehoud. Er was bij de keuze voor de inrichting van de straat bewust gekozen voor een pittoreske inrichting. Deze smalle kasseiweg ondersteunt op deze manier het natuurgebied dat ze omsluit. De recente invulling van enkele randpercelen en overgebleven bouwwerken van het gereduceerde vliegveld en de consequenties die dit meebrengt staan in conflict met de onmiddellijke omgeving. De voorgenomen studie moet alle elementen beschouwen die een invloed hebben op het polifunctionele gebruik van dit gebied. Zij moet voorstellen doen om het beter samengaan van al deze activiteiten en mogelijk te maken zonder afbreuk te doen aan de uitgesproken unieke natuur en culturele waarden van de oostelijke Maalbeekvallei.

meersen Charleroyhoeve

donjon van het Hof van Poddegem anno 1350

De startnota voor dit herwaarderingsplan is intussen aan het college van burgemeester en schepenen voorgesteld. De nota houdt alle elementen in die bepalend zijn om het conflictgebied in kwestie op te waarderen tot een beschermd natuurpark met belangrijk erfgoed, met bewoning en recreatiefaciliteiten waar Grimbergen trots op kan zijn. Een duidelijke visie op het gebied is voorzichtig maar overtuigend aangegeven in de nota. Hoewel voorzichtigheid in deze materie een deugd is kan het concept voor dit herwaarderingsplan nog beter uit de verf komen.

De nota zit in de fase van evaluatie, opmerkingen en aanpassingen. Na de finalisatie ervan zal een procedure uitgewerkt worden voor raadpleging van de diverse gebruikersgroepen. Dit is een gouden appel die langzaam moet rijpen. Het ligt voor de hand dat een langere termijn van sensibilisatie en overleg deze voorstellen moet begeleiden om ze te kunnen realiseren.

Ook de vraag naar financiering, subsidieerbaarheid van de kosten voor aanmaak en uitvoering van deze plannen is een belangrijk element naar de haalbaarheid. Vandaag zijn enkel de kosten voor werken aan percelen binnen het beschermde gebied vatbaar voor subsidie van de Vlaamse overheid. En dit enkel voor private initiatieven en dus niet voor de lokale overheid. De werken in de recreatie zone zouden dan volledig ten laste van de gemeente vallen. Hierop mag de positieve wending die de startnota teweeg bracht niet keren.

vliegtuighangars Alfred Hardy Grimbergen